Co nowego?

Wydawnictwo Co nowego ? – katalog prezentujący 45 wybranych spośród 111 zgłoszonych na przegląd projektów artystyczno-edukacyjnych zrealizowanych w latach 2000 – 2008

Projekt nie jest tworem teoretycznym, ani planem do wykonania. To raczej marzenie do zrealizowania, zakład do wygrania. Zakład między życiem, a  trwaniem. 

Jean Luc-Profit

Historia przeglądu i przyszłość

 

W okresie od kwietnia do czerwca 1999 roku organizatorzy pierwszej edycji przeglądu, rozesłali około 300 zaproszeń do udziału w projekcie do instytucji i osób zajmujących się edukacją artystyczną. Komisarzem merytorycznym był przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA profesor Wiesław Karolak z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; komisarzami organizacyjnymi były: Monika Goetzendorf-Grabowska, artystka plastyk, asystentka w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Barbara Perzyna-Przymusińska, artystka plastyk z Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.


W regulaminowym terminie do 15 listopada 1999 roku zostało nadesłanych 50 projektów z całego kraju. Dnia 28 listopada 1999 obradowało jury w składzie: przewodniczący PK InSEA profesor Wiesław Karolak z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Monika Goetzendorf-Grabowska, artystka plastyk, asystent w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Barbara Perzyna-Przymusińska, artystka plastyk z Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu; Krystyna Potocka-Suwalska, historyk sztuki, kierownik Galerii Manhattan w Łodzi; Tadeusz Wieczorek, artysta plastyk z Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.


Jury nie przyznało grand prix, ale 4 równorzędne pierwsze nagrody dla następujących projektów:

„Abc teatru lalek” – Społeczne Stowarzyszenie Edukacji Teatr Ośrodek Stacja Szamocin,

„Magiczny środek ziemi” – Witold Pazera, Tarnowskie Centrum Kultury,

cykl projektów edukacyjnych – Krystyna Betiuk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,

cykl projektów edukacyjnych – Ewa Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach.

 

Ponadto jury wybrało 23 projekty zakwalifikowane na wystawę.
Od stycznia do maja 2000 roku trwały przygotowania do skonstruowania objazdowej wystawy prezentującej wybrane przez jury projekty. Pierwsza prezentacja rezultatów przeglądu miała miejsce w dniach 19 – 21 czerwca 2000 roku, w ramach Europejskiego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, organizowanego przez Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży (obecnie Centrum Sztuki Dziecka), na terenie Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Wystawę obejrzało kilkaset osób z całego świata – uczestników Kongresu, jak również zwiedzających Centrum Kultury ZAMEK.

 
Podczas tego spotkania organizatorzy przeglądu podjęli również decyzję o konieczności merytorycznego podsumowania rezultatów i wydania publikacji poświęconej edukacji artystycznej. W 2000 roku został wydany katalog „Projekt edukacyjny”. Równocześnie powstał wstępny plan miejsc, w których wystawa miała być prezentowana w roku 2001.


Od końca 2000 roku do połowy roku 2001 objazdowa wystawa, prezentująca wybrane projekty, gościła w następujących miejscach:

 

12 – 17 grudnia 2000 Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria Awangarda, we Wrocławiu,

5 – 11 lutego 2001 – Galeria Edukacji Twórczej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie,

13 – 20 lutego 2001 – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,

1 marca – 15 kwietnia 2001 – Tarnowskie Centrum Kultury.


Wystawę obejrzało około 1000 osób, a podczas jej trwania w każdym z miast odbywały się imprezy towarzyszące w postaci warsztatów, prelekcji i pokazów przygotowanych przez autorów i uczestników przeglądu.


Członkowie Polskiego Komitetu InSEA wielokrotnie wskazywali na potrzebę kontynuacji przeglądu. Takie przedsięwzięcie służy wymianie doświadczeń, poznaniu innych osób i miejsc skupionych wokół zagadnienia edukacji przez sztukę, realizowanego poprzez różnorodne projekty edukacyjne. Niezwykle istotna jest również refleksja nad bieżącymi wydarzeniami i merytoryczne podsumowanie zebranych materiałów.  A także promocja najlepszych działań i udostępnienie ich szerokiemu gronu odbiorców. Stąd ponowny pomysł powołania nowej edycji przeglądu w nowej formie i wydanie multimedialnej publikacji.


Czym jest projekt artystyczno-edukacyjny

Projekt artystyczno-edukacyjny jest zaplanowaną, wieloelementową sytuacją twórczą. Stanowi uniwersalną metodą pracy i opiera się na sproblematyzowanym, jasno określonym celu, ale jest również formą niedomkniętą, otwartą na kreację i indywidualne działanie zaproszonych do współpracy ludzi. To proces, w wyniku którego następuje twórcze wykorzystanie zdobytych wiadomości. Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju osobowości, pobudza do kształtowania poglądów oraz ich śmiałego wyrażania. Oprócz klarownie sprecyzowanego celu posiada treść (zadanie, grupa, miejsce), formę (sposób realizacji) oraz powinien być udokumentowany.


Do kogo skierowany jest przegląd

Przegląd skierowany jest do: studentów, pedagogów, nauczycieli, twórców, edukatorów, metodyków, psychologów, animatorów działań artystycznych, do wszystkich, którzy mają innowacyjne podejście do formalnej i nieformalnej edukacji. Jest odpowiedzią na potrzeby środowiska zajmującego się szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kontynuacją projektu edukacyjnego, przeprowadzonego przez PK InSEA, w latach 1999-2000.


Cele przeglądu

Celem przeglądu jest zebranie ciekawych artystycznie i cennych dydaktycznie projektów artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych w latach 2000-2008 i opracowanie wydawnictwa multimedialnego. Publikacja będzie sprzyjała wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu wiedzy w dziedzinie edukacji artystycznej. Będzie stanowiła źródło wiedzy oraz obraz współczesnej edukacji, a także swoiste laboratorium innowacji w zakresie kształcenia przez sztukę.

Celem przeglądu jest również zmotywowanie do przemyślanego i dokładnego opracowywania projektów dla dzieci i młodzieży. Będzie temu służyła forma ich publikowania, możliwość porównania z innymi oraz poddanie całego materiału analizie przez wybranego specjalistę w tej dziedzinie, który swoje uwagi zamieści we wstępie do całej publikacji.


Promocja rezultatów przeglądu

Wydany katalog i towarzysząca mu płyta DVD będą służyły promocji działań artystyczno-edukacyjnych i zostaną rozpowszechnione wśród osób, a także instytucji, zajmujących się edukacją artystyczną. Umożliwi to korzystanie w praktyce, przy realizacji różnorodnych zdarzeń kulturalnych, z potencjału nowych inspiracji i nowych kontaktów.

Spośród projektów zamieszczonych w katalogu zostanie wytypowanych 10 najlepszych, o których informacja zostanie zamieszczona na specjalnej pocztówce. Będą one stanowiły podstawę programu wędrownego „Festiwalu najlepszych projektów artystyczno-edukacyjnych”. Informacja o możliwości organizacji takiego „Festiwalu” zostanie rozesłana wraz z katalogiem i płytą DVD do ośrodków i placówek kulturalnych i oświatowych na terenie całego kraju. Umożliwi to ogólnopolską promocję katalogu oraz udział dzieci w wyróżnionych projektach. Organizatorzy przeglądu będą służyli pomocą wszystkim zainteresowanym w koordynacji i realizacji „Festiwalu” w 2009 roku.

W roku 2009 planowana jest promocja efektów przeglądu oraz „Festiwalu najlepszych projektów artystyczno-edukacyjnych” na terenie całego kraju. Organizatorzy zamierzają również kontynuować projekt w przyszłości i publikować kolejne katalogi w rytmie trzyletnim lub pięcioletnim.


Organizatorzy i współorganizatorzy

Organizator:

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Współorganizatorzy:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze

Autorzy projektu:

Monika Goetzendorf-Grabowska, Krzysztof Dziemian, Agnieszka Krajewska, Magdalena Parnasow-Kujawa, Tadeusz Wieczorek

Współpraca – opracowanie bazy danych: Marta Zielińska


Zgłoszenia

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

1) dokładne dane dotyczące autora: imię, nazwisko i kontakt (adres, numer telefonu,

e-mail), krótkie cv (maksymalnie 100 słów),

2) tytuł projektu i opis merytoryczny: cel, scenariusz, zastosowane metody i środki dydaktyczne, opis przebiegu (maksymalnie 3000 znaków czcionką 12-punktową Times New Roman, czyli około 2 stron),

3) informacje dodatkowe: miejsce i daty realizacji, etapy działania, ilość i wiek uczestników, pełną nazwę i adres organizatora i współorganizatorów, źródła finansowania,

Uwaga: zgłoszenia zawierające informacje

z punktów 1-3 prosimy przesyłać w formie elektronicznej na płycie CD lub drogą
e-mailową na adres: akrajewska@csdpoznan.pl

4) dokumentację fotograficzną (maksymalnie 10 sztuk, rozszerzenie TIF lub JPG, minimum 1 MB) lub filmową (maksymalnie 10 minut, w formacie AVI, MPG 2, lub DVD).

Uwaga: wszystkie materiały prosimy przesyłać wyłącznie na płytach CD lub DVD

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i skracania tekstów.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 października 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,

ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Kryteria oceny projektów:

 

1. kryteria poprawności formalnej:

dostarczenie materiałów w wyznaczonym terminie (15 października 2008),

dostarczenie materiałów w określonej przez organizatorów formie (przesłane na płytach cd lub dvd),

dostarczenie pełnej zawartości opisu (nadesłanie wszystkich informacji i materiałów wymienionych w punktach 1-4),

zgodność z tematem przeglądu (projekty artystyczno-edukacyjne).

 

Zgłoszony projekt, który spełnia wyżej wymienione kryteria poprawności formalnej, poddany będzie dalszej ewaluacji pod względem jakościowym.

2. kryteria jakościowe:

innowacyjność,

oryginalność podejmowanego w projekcie tematu,

oryginalność zastosowanych metod i środków,

osiągnięcie założonych celów,

wpływ i znaczenie osiągniętych rezultatów na uczestników i odbiorców.

Projekty spełniające powyżej wymienione kryteria zostaną opublikowane w katalogu oraz na płycie dvd.

 


Informacje

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerami telefonów: 061 64 64 478
lub 061 64 65 281 oraz pisząc na adresy e-mailowe: akrajewska@csdpoznan.pl lub tadeusz.wieczorek@wp.pl

 


Polski Komitet Międzynarodowego

Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę

ul. Święty Marcin 80/82, pok. 303

61-809 Poznań

 

Przegląd realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatorów.

Top